Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Αύξηση των υποχρεωτικών ελάχιστων ορίων κάλυψης για ευθύνη εργοδότη.

Στις 29.4.2011 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο τροποποιημένος Νόμος περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδοτών, ο οποίος επιφέρει αρκετές αλλαγές στον κλάδο, με πιο βασική αυτή της αύξησης των κατωτάτων ορίων ευθύνης για τα οποία κάθε εργοδότης υποχρεούται να κατέχει πιστοποιητικό ασφάλισης.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του τροποποιημένου Νόμου, το ελάχιστο όριο κάλυψης για κάθε ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια αυξάνεται από τις £50.000 (€85.430) στα €160.000. Το ποσό των £2.000.000 για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία μετατρέπεται σε στρογγυλοποιημένη μορφή σε ευρώ και ανέρχεται σε €3.415.000. Το ποσό των £3.000.000 για κάθε περίοδο ασφάλισης μετατρέπεται επίσης σε στρογγυλοποιημένη μορφή σε ευρώ και ανέρχεται στα €5.125.000. Στα εν λόγω ποσά πλέον ρητά προνοείται ότι θα περιλαμβάνονται τόκοι και έξοδα.

Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας θα ισχύσει σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση, επομένως, όλοι οι εργοδότες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι ασφαλιστικές τους εταιρείες θα έχουν έγκαιρα προβεί στις αναγκαίες αναπροσαρμογές στα ασφαλιστήρια τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου